HYOP drifter hydrogenstasjonen

Hynor Lillestrøm og HYOP har inngått en avtale om drift av hydrogenstasjonen. I første omgang kjøpes tjenester fra HYOP, men intensjonen er at HYOP skal drifte stasjonen på permanent basis.
HYOPs visjon er å eie og drive stasjoner for hydrogen drivstoff og anlegg for hydrogen produksjon. HYOP skal være en pådriver for å innfase hydrogen i transportsektoren. For Hynor Lillestrøm har det vært naturlig å søke assistanse fra HYOP for drift av stasjonen, etter at danske H2 Logic som leverte anlegget har stått for driften det første året. Avtalen har varighet ut 2013, og intensjonen er å videreføre denne i en avtale om permanent drift fra januar 2014. HYOP vil med dette stå for driften av samtlige hydrogenstasjoner for personbiler i Norge.

HYOP as ble stiftet 20/12 2011 av Campus Kjeller (nå Kjeller Innovasjon) på vegne av et samlet norsk hydrogen­miljø, som har en rekke sterke aktører lokalisert på Kjeller/ Lillestrøm. Sentrale politikere, i første rekke i Akershus og Oslo har engasjert seg i arbeidet med å sikre videre drift av hydrogenstasjonene, og senere har også de politiske miljøer i Buskerud og Telemark blitt engasjert. I første rekke var formålet med HYOP å overta og sikre videre drift av Statoils tre hydrogenstasjoner på Østlandet for å sikre at disse ikke ble nedlagt som Statoil hadde annonsert.

HYOPs styre følger opp klare signaler fra myndighetene om videre drift og utvikling av hydrogen infrastruktur og legger opp til at følgende målsettinger skal være utgangs­punktet for arbeidet;
—- HYOP skal eie og drive stasjoner for hydrogen drivstoff og anlegg for hydrogen produksjon
- HYOP skal være et verktøy for å innfase hydrogen i transportsektoren