Stasjonen

Hynor Lillestrøm konseptet er tuftet på idéen om å etablere en småskala hydrogenstasjon basert på desentralisert og lokalt produsert hydrogen fra fornybar energi. Vi skal produsere hydrogen ved å reformere deponigass, og ved elektrolyse der elektrisiteten kommer fra nettet og fra solenergi.

Det vil i framtiden være behov for et stort antall desentraliserte forsyningspunkter for hydrogen basert på lokal fornybar energi. Hynor Lillestrøm AS demonstrerer hvordan dette kan gjøres i praksis. På den måten bidrar vi blant annet til introduksjon av hydrogen som drivstoff, til at Norge på sikt kan nå sine klimamål og til grønn næringsutvikling.

Hydrogenstasjonens adresse er Rolf Olsens vei 50, 2007 Kjeller.

Nedenfor vises en prinsippskisse over Hynor Lillestrøms stasjon. Kontakt oss for nærmere informasjon.